Taros.lt Būrimai

Chemtrails

Chemtrails Kovokime su Cheminiais pėdsakais paskirstymo teisės būdu.
Gifting - Teisė paskirstyti

Teisė paskirstyti (Gifting) Cheminių pėdsakų bendruomenėje reiškia veiklą, kuri padeda patobulinti arba atitaisyti aplinką, nuo padarytos "Cheminių pėdsakų" (Chemtrails) žalos. Giftingas naudoja kažką, kas gamina gerą energiją. Keletas pavyzdžių būtų: orgonitas, cloudbusteris,  chembusteris, cemenitas, vinegaras (actas), ormusas arba agnihotra pelenai.

Kartu su orgonitu, giftingas dažnai atliekamas įdedant orgonitą į kiekvieną aplink esančią mikrobangų krosnelę arba telefonų bokštą. Šis orgonitas yra vadinamas bokštų vėjas. Kad pasiektumėte geresnių rezultatų, žmonės stato chembusterį ir įmontuoja jį visose strateginėse vietovėse. Pasiryžimas pasiekti sėkmę priklauso nuo to, kaip greitai cheminiai pėdsakai (chemtrails) išsisklaido.

Deja, dėl šio apriboto tikslo, esamasis giftingo būdas yra pakankamai brangus, įskaitant laiką, ir dažnai duoda nepaguodžiantį rezultatą. Šis straipsnis paaiškins patobulintą giftingo metodą, kad būtų apeitas esamo giftingo būdo apribojimas.

Teisė paskirstyti (giftingas) gali būti padalintas į keletą dalių::

CHEMINIŲ PĖDSAKŲ PAVOJAI

Yra labai svarbu išmokti "teisės paskirstyti" asmeninį tikslą. Jeigu norite kovoti su cheminiai pėdsakais, tuomet turite žinoti, kaip visa tai  žaloja jus. Turite žinoti, koksai yra blogasis cheminių pėdsakų efektas. Turite žinoti, kaip Cheminių pėdsakų  dėka aplinka ima degraduoti.

Kovoti su Cheminiais Pėdsakais reiškia panaikinti jų blogąjį efektą paskleistą į aplinką tam, kad sumažinti cheminės žalos pavojų, kad savo aplinką vėl paverstumėte tokia, kuria galėtumėte mėgautis, kad paverstumėte orą draugišku ir daugiau nebe tokiu ekstremaliu.

Kadangi kiekvienas turi savo asmeninę nuomonę, apie tai kaip Chweminiai Pėdsakai kenkia aplinkai, kiekvienas žmogus gali turėti skirtingus tikslus. Pagal pirminius skaičiavimus, giftingu pasiekta sėkmė visiems lieka tokia pati. Atliekama teisė į paskirstymą turi sumažintį pavojų ir žalą, nesvarbu ką laikote cjhemtrails atliekama žala.

Aš tikiu, kad cheminiai pėdsakai sukuria šias problemas:

-sausrą

- potvynius

- daugybę žaibavimo

- ekstremalų orą

- aukštų debesų dominavimą / panaikinant zemesnių debesų dominavimą

- baltoji tamsa / miglotumas / blokuojama saulė

- galvos skausmas, pykinimas, nemiga, kvėpavimo problemos, ir tt.

- masiškai mirštantys augalai / gyvūnai


Taigi, mano giftingo tikslai prieš cheminių pėdsakų daromą žalą yra šie:

- sustabdyti sukurtą sausrą

- sustabdyti sukurtus potvynius

- sumažinti sukurtą žaibuotumą

- sumažinti sukurtą ekstremalų orą

- leisti žemoaukščio debesims vėl dominuoti danguje

- daugiau mėlyno dangaus

- sumažinti žmonių ligotumą

- sumažinti masišką augalų/ gyvūnų mirimą


Jeigu tikite, kad cheminiai pėdsakai išmeta į orą mirtinus nuodus, tuomet jūsų giftingo teisė paskirstyti tikslas turi būti šių nuodų neutralizavimas. Jeigu tikite, kad cheminiai pėdsakai "Chemtrails" kontroliuoja jūsų protą, tuomet giftingo tikslai turėtų būti žmonių protų išlaisvinimas ir taip toliau. 

Jūs tuomet galite stebėti, kiek geras jūsų giftingas tampa supančiai aplinkai, vien stebint akivaizdžius pokyčius.


Siauro mąstymo žmonės

Deja kai kurie giftingo paskirstytojai (žmonės užsiemantys giftingu) yra labai siaurų pažiūrų. Jų vienintelis tikslas yra  kaip galima greičiau išsklaidyti cheminius pėdsakus. Jie galvoja, kad  chemtrails padaroma žala proporcinga tam, kiek ilgai ji išsilaiko ore. Yra liūdna, kad šie žmonės negalvoja apie tai kas nutiks tai daliai oro, į kurią cheminiaiu pėdsakai yra pernešami. 

Dar blogiau,  kai kurie žmonės galvoja, kad  dar bjauresnis ir atšiauresnis oras turi būti jų tikslų dalis:

Giftingas turėtų būti veikla, kuri naikina blogąjį cheminių pėdsakų efektą, skleidžiamą į mūsų aplinką. Aš negaliu įsivaizduoti, kokie yra cheminių pėdsakų Chemtrails apibrėžimai, kurie leistų jiems turėti tokius tikslus. Iš jų aprašymo matyti, kad Chemtrails apibrėžimai yra tokie:

- igyti ilgaamžiškumo bruožų

- raminti audras

- sumažinti žaibuotumą

Visi trys paminėtieji yra gryniausias melas. Esti daugybė jų nematomos purškiamosios veiklos paliudijimų. Žmonės dažnai informuodavo apie atėjusį prastą orą iškart po Chemtrails pasirodymo. Žmonės taip pat informuoja apie žaibavimą be lietaus. Chemtrails sukuria blogą efektą, tačiau jiems atrodo, kad chemtrails yra geras dalykas..

Šių siauros mąstysenos žmonių giftingas sumažina pėdsako egzistavimo trukmę, padidina audras ir žaibavimą. Jų giftingas nesumažina cheminių pėdsakų pavojaus , tačiau juos sustiprina. Tai yra tikra nesėkmė, kadangi dauguma iš jų ištiesų siekia gero. Jie nori prisidėti prie aplinkos gerbūvio, tačiau iškreipta informacija esanti juose dar labiau prisideda prie aplinkos griovimo. Jie padeda cheminiams pėdsakams vietoj to kad kovotų. Deja,  kuomet stengiuosi iškelti šią temą į viešumą, mane ignoruoja, izoliuoja arba blokuoja.

Giftingas turėtų gerinti orus, sumažinti žaibuotumą ir audras. Tikiuosi, jog kažkada gifterių tarpe atsiras kažkas su pakankamai didele įtaka, ir galės atvesti šį darbą prie tokio metodo, kuris padės aplinką tobulinti, užuot ją naikinti.

Netgi Eva Reich (Wilhelmo Reicho dukros) supranta tai

Studentų diskusija su Eva Reich ir Billiu Moise

"Ir čia yra dar kai kas pasakytino, kadangi kuomet ... nuo tada kai Dr. Reich neturėdavo audrų su griaustiniu virš savo observatorijos daugelį metų, matyti ženklai, kad energijos statiškumas yra pripildomas dideliu kiekiu ir tuomet grubiai išteka. Ir šios audros padaro žalos,pavyzdžiui sukelia gaisrus, jos yra gazdinančios ir sukelia staigias liūtis ir kodėl gi ne…. Ir žmonės būna sužeidžiami. Kitais žodžiais tariant visas orgoninės (Oronur) orų kontrolės energijos tikslas, kurį pastebiu, tai švelnaus, harmoningo oro visoje žemėje palaikymas. Tai kas savaime vyksta dėl DOR nenumatyto blogiausio atvejo, tai gyvybinės energijos atmirimas.  Ir žinoma oras tampa labai neharmoningas Per karštas, per šaltas, per drėgnas, per sausas, pernelyg žiaurus.. jūs žinote. Ir štai žmonija jausis žymiai geriau turėdama gerus, harmoningus, švelnius ir lygiai paskirstytus orus.

TIKSLAS

Anti cheminių pėdsakų giftingo taikinys turėtų būti žmogaus sukurti debesys ir iš šių debesų susidarę dar kiti debesys, kurie yra cheminių pėdsakų padariniai

Remiantis oficialiu dokumentu, žmogaus sukurti debesys sujaukia dangų.

Emicijos, prekiaujančios tarptautinėje civilinėje aviacijoje (PDF)

Kaip aviacijos rezultatas, emisijos yra išvaromos į globalią atmosferą, kas prisideda prie klimato kaitos ir ozono sluoksnio naikinimo. Emisijos ir išpurkštos sveikatai žalingos dalelės perdirba šiltnaminių dujų koncentratą - anglies dvideginį (CO2), ozoną (O3) ir metaną (CH4). Jos taip pat iššauna pusiau prikibusių dalelių formavimą ir gali paskatinti plunksninių debesų atsiradimą. Visa tai veda prie klimato kaitos (IPCC 1999).

Klimato poveikis iš Aviacijos

Klimato poveikis aviacijoje stratosferos ozono sluoksnyje viršgarsinio lėktuvo skrydžiui  ir poveikis spinduliuojančiai galiai, nepaliaujamai kuriant priverstinius plunksninius debesis gali būti labai žymus. 

Mokslinis dokumentas pažymi, kad lėktuvų paliekami pėdsakai ir plunksniniai debesys yra dideli klimato kaitos bendradarbiai. Deja daugelis gifterių rūpinasi tiktai cheminių pėdsakų (chemtrails) atveju ir ignoruoja plunksninius debesis, kuriuos šis procesas sukuria. Rezultate, jie nepastebi jokio orų pagerėjimo. Kai kurie net gi pasiskelbia neseniai užkirtę kelią gamtinei nelaimei. Tam, kad gautumėte gerus rezultatus, taikinys turėtų būti ne tik cheminiai pėdsakai. Plunksniniai debesys, kurie yra sukuriame cheminių pėdsakų pagalba, turėtų būti taip pat neutralizuojami.

Natūralu ar Nenatūralu?
Debesų efektas žemės radiacijaiDaugybė žmonių galvoja, kad bet kokie keistos formos debesys yra nenatūralūs. Bet tai nėra tiesa. Lėktuvų pėdsakai formuoja tiktai plunksninius debesis, dideliame aukštyje, maždaug 3.5 km ar daugiau. Stratosferos geo inžinierija yra atliekama stratosferos sluoksnyje, o tai yra dideliame aukštyje. Migloti ir turintys raštą debesys yra aukštutinių sluoksnių fenomenas. Tokie pėdsakai realybėje sunaikins žemesnio aukščio natūralius debesis. Tai tampa priežastimi, kodėl cheminiai pėdsakai atneša regionines sausras.

Didžioji dauguma debesų, kurie susiformuoja aukštutiniame aukštyje, šiuo metu yra ne natūralūs. Tai vyksta dėl cheminių pėdsakų į dangų išleidžiamų kenksmingų sveikatai dalelių. Šios dalelės sukaupia ir suformuoja debesis netgi kuomet purškimas nebevyksta. Tam kad sėkmingai su jais kovoti, jums reikėtų užkirsti kelią aukštutinių debesų formavimuisi.

Daugybė žmonių klaidingai supranta natūralius žemo aukščio debesis, kaip nenatūralius. Rezultate jie nesuvokia kuomet naudojasi neteisingu giftingo metodu.  Jie galvoja, kad elgiasi gerai atsikratydami žemai esančių lietaus debesų, bet taip nėra.

Kuomet yra suardomi žemesniojo aukščio debesys, vandens garai bus siunčiami į viršų. Žmonės taip pat dažnai pranešdavo apie mažesnį rūkuotumą. Tai yra blogas ženklas, kadangi lietus iš aukštai esančių debesų bus žymiai grubesnis ir kenksmingesnis.

Kuomet vandens garai esti žemai, lietus kris lengviau.  Jūs galite susilaukti lietaus netgi ir be jokių matomų debesų virš jūsų. Dėl to, kad taip lengviau lyjama, lietus kris dažniau. Periodiškas lietus užkirs kelią vandens molekulės garo kūrimui. 

Kuomet vandens garai yra siunčiami į viršų, lietus taps retesnis. Tuomet vandens garai statysis toliau. Kuomet bus jau laikas lyti, pils visu pajėgumu, sukuriant potvynius ar nuogriuvas. Dėl krentančio lietaus sukuriamos elektros padidės žaibavimas. Kuo stipresnis vandens kritimas, tuo didesnis voltažas.

Taikinys turėtų būti pėdsakai ir plunksniniai debesys, kadangi atsiranda aukštame sluoksnyje. Kamuoliniai lietaus debesys niekuomet neturėtų būti taikinyje.

Gaudykite plunksninius, tačiau palikite kamuolinius debesis Šis grafikas esantis žemiau parodo,  kad atšilimas nutinka dėl debesų esančių aukštai. Žemai esantys debesys vėsina.

Debesų poveikis
Stebėtieji Debesų Padengimo efektai ir Globali Klimato kaita
ORO DVASIA
Oro DvasiaDaugelis galvoja, kad Oro Dvasia yra elementalas, kuris taip pat padeda kovoje su Cheminiai Pėdsakais. Oro dvasia valo dangų nuo toksinių medžiagų, kurias paskleidžia chemtrails. Oro dvasia dažnai pasirodo per cheminius purškimus. Kuomet pamatome ją po cheminių pėdsakų purškimo, galime tikėtis vėliau būsiančio mėlyno dangaus.

Gifteriai džiaugiasi matydami vieną iš jų. Daugelis galvoja, kad Oro dvasia yra sėkmingo giftinimo ženklas. Jie didžiuojasi, kuomet Gali matyti Oro dvasią kiekvieną dieną. Kai kas netgi matuoja savo pastangas pagal Oro dvasios skaičiaus vietovėje atsiradimą. Jie galvoja, kad Oro dvasia duoda ženklą geresniam orų paskirstymui (gifting). Daugelis gifterių nori matyti Oro dvasią visuomet.

Yra viena problema su tokiu mąstymu. Jeigu Oro dvasia yra žemės prižiūrėtoja, tuomet ji turėtų pasirodyti tik tuomet, kai yra ką valyti. Dažniausiai ji pasirodo per patį purškimą, ir pėdsakai padalina  kenksmingas medžiagas, nesvarbu kaip jūs į tai pažiūrėsite. 

Kaip bebūtų, senas gifteris tikisi matyti jas visuomet. Jei cheminių pėdsakų nematyti , ir oro dvasia vis dar rodosi, artai negali būti ženklas, kad danguje gali būti kažkas pavojingo kaip kad yra chemtrails? Kas jeigu gifterio pastangos ištiesų teršia dangų taip pat kaip ir chemtrails ir priverčia Oro dvasią atsirasti danguje dažniau?

Jei oro dvasia yra orų saugotoja, ir jeigu ji pasirodo tik tuomet, kai yra dalykų, kuriuos reikia išvalyti, tuomet deramas orų paskirstymas (gifting) niekuomet neturėtų kažkaip stengtis paveikti jos, kad ji pasirodytų visuomet.
METODAS

Senasis giftinimo metodas yra bet kokio tipo pigaus Orgonito padėjimas į kiekvieną esantį miesto bokštą. Šis giftinimo būdas yra labai brangus ir reikalauja didelių pastangų. Tačiau nuo tada, kai daugelis pradėjo neįvykdyti savo tikslų, jų brangios ir sunkios pastangos tapo bevertės. Daugelis žmonių ėmė reikšti abejones ir tapo nekantrūs, kadangi negalėjo sulaukti trokštamų rezultatų.

Pasiremiant mano paties eksperimentu, siekiant neutralizuoti cheminius pėdsakus, tikiu, kad giftinimas turėtų būti pradėtas  nuo mūsų pačių namų. Nereikia giftinti bokštų. Mums reikia šį procesą atlikti remiantis tuo, kaip dangus į tai yra linkęs reaguoti po mūsų įdėtų pastangų. Tai, ką mes turime stebėti nėra cheminių pėdsakų išskaidymas, tačiau plunksninių debesų formavimasis (debesys sukurti chemtrails). Mums reikia stebėti, ar žemo aukščio debesys pradeda pasirodyti dažniau ar rečiau. Turime stebėti lietaus elgseną. Lietus turi būti švelnus. Žaibavimas taip pat turi sumažėti.

Giftinimas gali būti praplėstas taip pat ir į kitas vietoves, po to kai orų skaidytojas gifteris pastebi savo darbo vaisius namuose. Tuomet jau galima nuspręsti sekančią vietą sprendžiant iš to, kaip toli giftinimas gali pakeisti aplink supantį dangų. 

Jų giftinimas turi galėti sunaikinti didžiąją dalį, jeigu ne visą, žinimo chemtrails efektą. Kitu atveju gifteris turi rasti būdą kaip savo įrankius patobulinti. Aš naudoju Cemenitą, tačiau esu tikras, kad bet kuris kitas įrankis gali taip pat būti patobulintas, kad tinkamai naikintų cheminius pėdsakus, ne tik pėdsakus, bet ir visus kitus chemtrails sukuriamus padarinius.

Čia rasite giftinimo metodą (anglų kalba) paremtą naujausiais Wilhelmo Reicho DOR eliminavimo metodais:

Studentų diskusijos su Eva Reich ir Billiu Moise:

“Imkime kaip pavyzdį Trevoras James Konsteblis yra magas ir jis paskatina audras. Tai tikrai yra tai ką jis daro. Jis paima audrų debesis, kurie eina kartu tolyn ir paverčia juos žymiai galingesniais. Jeigu jūs neatliksite DOR šalinamo pirmiausia, susidursite su išties smarkiomis reakcijomis.  Taigi tai nėra geroji orgoninė energija.  Kaipkad smarki liūtis nėra tai, ko siekė Dr. Reich. Jis siekė švelnaus padidinto drėgnumo ir smulkaus lietaus dykumoje, kas yra labai retas fenomenas, tačiau jis tai pasiekė.

Vienas iš būdų kurį jau žinote, tai DOR atsinešimas, su kuriuo pasiekiamas nežymus švelnus vėjelis. Kaip gyvūno glostymas. Jausmas panašus į tai. Ir rezultate švelnus vėjelis sugrįžta pas jus. Taigi jūs pritraukiate daugiau tai, priklausomai į kokią vietovę patenkate, švelnus vėjelis kyla iš nejudrių ir sustingusių. Kitas būdas sužinoti, kad gaunate reakciją, tai vėjo pakylimo požymiai.

 Sekantis video paaiškina, jog Chembusteris ar Orgonitas nebuvo sumodeliuoti kaip Chemtrails priešprieša.

https://www.youtube.com/watch?v=V5-2-MPOJRY

Aš tikiuosi, kad šis naujas giftinimo metodas suteiks įžvalgos tiems žmonėms, kurie tikisi pakeisti egzistuojančią padėtį atlikdami realius rezultatus. 

Arba bent jau jeigu esate naujokai, žinosite prastus sprendimus, kurie buvo paskleisti tinkle. Jei matysite, kad žmonės naikina žemai esančius lietaus debesis, tuomet jie yra apgauti ar apsimetę, net jeigu ir naikina cheminius pėdsakus. Tikiu, kad HAARP gali išsklaidyti cheminius pėdsakus taip pat greičiau, tačiau paverčiant juos į miglos uždangą. Pėdsakų išsklaidyme nėra nieko fenomenalaus. Netgi tai gali būti netikras įrankis, paskleistas kompanijos purškiančios chemtrails, kad sutaupytų pinigų per savo operacijas. Netikras gifteris tuščiai mėto pinigus tam, kad paremtų priešą su kuriuo kovoja. Netikras gifteris padaro priešus stipresniais. 

Jūs žinote, jeigu esate netikri gifteriai arba nestebite savo rezultatų. Ir žinoma greitesnis pėdsakų išskaidymas nėra rezultatas.

Geri ketinimai žinoma svarbūs, tačiau jei tai siekis sulaukti gerų rezultatų. Taip pat turite žinoti kaip tinkamai reikia visa tai atlikti.

Vertimas iš http://www.thetruthdenied.com/news/2012/04/16/fight-chemtrails-with-an-improved-way-of-gifting/

Toliau pateikiami sprendimai kaip su visu tuo kovoti.

https://www.youtube.com/watch?v=5RTDVR2BnuY

https://www.youtube.com/watch?v=YsdeAF_Prfo

 

Rolandas Paulauskas

Rolandas Paulauskas

Rolandas Paualauskas yra LIŪTAS 6>>>

Gimęs 1954 08 06 Kretingoje
Panagrinėkime šio asmens aspektus tarp planetų.

Saulės ir Mėnulio kvadratūra:
Aspektas nurodo į konfliktus kokioje nors gyvenimo srityje. Blokuojamas asmeninis išsireiškimas dėl emocinio nuolatinio susierzinimo ar įpročių šablono, kuris galbūt yra paveldytas ar sąlygotas praeitis įvykių. Šeima ir namų reikalai sulaiko jus nuo ėjimo tuo keliu, kuriuo norėtumėte. Ankstyvoje šeimos aplinkoje sąlygos galėjo sukelti sunkumų suprantant ir einant išvien su priešinga lytimi. Tokiuose santykiuose galite būti pernelyg mėgstantys ginčytis ir laikytis ginamosios pozicijos. Kartais turite nuo savęs nusipurtyti nuolaužas. Šis aspektas nurodo patiriamą stačiokiškumą tarp ego ir emocijų. Matyti egzistuojanti įtampa esanti tarp jūsų vidinio ir išorinio aš.

Mėnulio ir Saturno konjunkcija:
Ši padėtis nurodo kad esate emocionaliai gynybiški, atsargūs, ir slėpiningi. Esate linkę į savivertės kvestionavimą ir jaudinatės dėl to, ar padarote kokių neatitikimų. Dėl jūsų negatyvaus ir prislopinto nusistatymo, jums yra sunku suformuoti artimus emocinius ryšius. Šio aspekto poveikis gali priešintis šiurkščiai disciplinai, ar kitokiai traumuojančiai patirčiai, ypač formavimosi metais. Bet kokioje priežastyje este linkę visuomet tikėtis blogiausio. Sėkmė pas jus ateina lengvai, dėl jūsų griežtumo, tačiau visuomet sąžiningos vadybos stiliaus. Nuoširdumas yra jūsų natūros praba, ir kuomet reikia nešališkos nuomonės visuomet galima jumis pasikliauti.

Lilit-Mėnulio  aspektai nurodo, kad emocijos yra įpainiotos į vidinius dialogus su nesuvaldomu, natūraliu moteriškumu arba asmenyje esančiu audringumu. Tai gali privesti iki nuotaikų kaitos, arba suteikti nuolatinio nepagrįsto niūrumo , arba imti gyventi pagal įmanomas žmogui emocines galimybes tiesiog pilnu spektru net užsidarius namie.
Ši pozicija gali trikdyti emocinį išsireiškimą, suteikti stiprius, intuityvius pajautimo įgūdžius.

Mėnulio ir Šiaurinio Nodo sekstilis nurodo, kad asmuo yra linkęs atverti savo širdį. Toks bendravimas tampa stebuklingas, patiklus ryšys lyg su vaikais.

Planetų trigonai ir sekstiliai Šiauriniam Nodui nurodo turtingai apdovanotą gyvenimišką patirtį, tokiu būdu leidžiant sielai pilnai dalyvauti jos likime ir ateities karminėse pamokose. Bendrai šnekant jie netgi bus vedami ir asistuojami kitų žmonių, su kuriais praeityje  sukūrė kažkokius tai karminius ryšius.

Mėnulio ir Jupiterio trigonas: (Šį aspektą galime rasti pas V. Uspaskich, B. Obama, A. Butkevičių, sekstilio ryšys pas D.Grybauskaitę ir V. Yanukovičių. Konjunkciją turėjo Hitleris ir Mėnulis labai arti tačiau ne konjunkcijoje pas V.Putiną. Daroma išvada, jog tai labai politiškas aspektas)
Mėnulis, suformuodamas trigoną su Jupiteriu, nurodo jog žmogus yra švytinti, dosni asmenybė. Su žmonėmis bendrauja lengvai, kadangi visiems reikalams išsipildžius ir atlikus, jis tampa labai didžiadvasiška asmenybė. Šis asmuo savyje turės pasitikėjimo savimi, jog gali susitvarkyti su bet kokia gyvenimo krize ir skleidžiamas entuziazmas sukelia aplinkiniams optimizmo jausmą. Ši pozicija nurodo į asmenį, kuris turi  pilietinės atsakomybės jausmą, kartu pažymėtinas altruizmas ir pasišventimas religijai, kurie yra matomi asmenybės išraiškoje. Asmuo yra plačios vaizduotės ir gali regėti kelius, kaip su daugeliu problemų susidoroti.

Merkurijaus ir Urano konjunkcija:
Konjunkcija nurodo asmuo yra šviesus, smalsus ir intuityviai jaučiantis žmogus. Lengvai tampa sujaudintas, o protas skuba gauti atsakymus į klausimus, kurie tik iškyla. Galvosena greičiausiai susiformavo pakankamai anksti, nes buvo ardomi žaislai, ir tyrinėjama kas juos priversdavo veikti. Aspektas suteikia žavėjimosi elektroninėmis komunikacijomis. Mąstymas perbėga toli į ateitį, retai kada rūpinantis ar sustojant ties praeitimi.

Merkurijaus ir Neptūno kvadratūra:
Ši kvadratūra nurodo, kad jūsų vaizduotė dažnai atsiduria loginio mąstymo kelyje. Tai suteikia šiek tiek išsiblaškymo. Gali nesinorėti prisiimti atsakomybę, matyti polinkis ištrūkti nuo tikrovės. Aspektas tinkamas mentalinių energijų sutelkimui ir pasiruošimas susidurti su varžybomis. Reikalingas atsargumas ir konservatyvumas, ypač su romantiškaisiais sąjungininkais, kadangi vaizduotė gali krėsti gudrybes netgi pačiam jungties savininkui.

Merkurijaus ir Veneros sekstilis
Šis derinys nurodo mandagumą ir įgūdžius reiškiantis šnekamojoje ir rašytinėje kalboje. Dažnai šis aspektas nurodo literatūrinio pajautimo arba muzikinės kompozicijos talentą. Asmuo žinos, kaip meistriškai ir spalvingai išreikšti savo nuomonę, net nesiveliant į ginčus. Per prezentacijas reireikšis rafinuotumas ir dažnai galima bus pastebėti, jog pozicija yra dokumentuojama tinkamai ir pateikiama taktiškai. Asmenybė yra linkusi bereikalingų dalykų į galvą neimti, priimti viską lengvai, ką kiti horoskopo faktoriai gali pasiūlyti.

Veneros ir Urano sekstilis:
Sekstilis susiformavęs tarp Veneros ir Urano asmeniui yra labai naudingas, kadangi suteikia socialiniuose reikaluose sumanumo. Tai leidžia pakankamai gerai perprasti žmones ir suteikia galimybę eiti į kompromisus, net kuomet nuomonės su jais skiriasi. Žmonėms negrasinate, tačiau perkeliate juos į gynybą. Romantiški santykiai iššoka netikėtai ir sprendimas vesti, gali būti atliktas stebinančiu skubotumu. Jūs savo laisvę 
 vertinate, tačiau niekuomet nesikišate į kitų žmonių laisvę ar teises. Tai yra didžioji jūsų vertybė, veikianti visuose santykiuose, įskaitant ir vedybas.

Veneros ir Marso kvadratūra:
Tai nurodo į emocines problemas siejamas su romantika ir daugybe kitų santykių, liečiančių priešingą lytį. Dažnas šio aspekto padarinys yra ankstyva santuoka. Santykiuose galimi prislėgti jausmai. Pavyduliavimas ir pasipiktinimas dažnai yra prisegamas prie šio išsidėstymo. Vyrai su šiuo aspektu yra linkę pykinti moteris su savo šiurkščiomis manieromis. Šio aspekto moterys dažnai turi perdėtai stiprų emocinį temperamentą.

Marso ir Neptūno sekstilis:
Šis derinys sukelia asmens aiškiaregystės natūros energiją. Suteikia smarkaus jautrumo, o tai leidžia pajausti kitų žmonių nenuoširdumą. Su šiuo pojūčiu dažnai galima apeiti savo oponentus, nesikišant ar nesipiktinant jais. Matyti gebėjimas suprasti giliausius biologinius ir emocinius žmogaus potraukius bei savyje juos kontroliuoti. Asmuo bus ypač supratingas, ir dažnai kviečiamas išreikšti simpatijas.

Marso ir Plutono trigonas:
Šis trigonas parodo, kad natūralus atkaklumas gerai dera su pasišventimu reikalams. Sprendžiant visuomenėje problemas veikimas bus efektyvus, kadangi joms ir jų atsiradimo priežastims asmenyje yra gilus supratimas. Paslaugos siūlomos remiantis dvasiniais įsitikinimais. Romantiški ryšiai kels susidomėjimą ir turės gilią prasmę. Žmogus pasižymės natūraliais rūpestingumo bruožais, kurie išsiplečia į kelias kryptis, tam, kad būtų pakeisti tie, su kuriais yra palaikomi ryšiai tiek socialiniai tiek emociniai.  

Jupiterio ir Nodo opozicija:
Jūsų pastangos plečiant socialines, religines ar šviečiamąsias ribas dažnai tampa auka prastam laiko parinkimui ar nesiderinimui esamoms bei priimtoms normoms, kurioms sugebate duoti nuoširdžią ir detalizuotą kritiką. Galite turėti kažkokių rūšių problemų su užsienio šalimis.

Saturnas-Lilit nurodo, kad asmens brandumas ir struktūrinis funkcionavimas išmokstamas  per nekontroliuojamą, instinktyvvią ir audringą Lilit. Bet koks kietumas, kuris asmeniui nepasitarnauja būti visuose lygmenyse vienu metu, turi būti atšauktas tam, kad galėtų prasiveržti Lilit pirminė išmintis. Šiame derinyje Lilit išreiškia poreikį mokytis ir iš Saturno, kad struktūra ir stabilus pagrindas galėtų puikiai padėti jos gerbūviui. Lilit laukinė dvasia atvers plūstamąsias ir laisvę ribojančias temas, pasireikš griežtas autoritetas, asmuo turės pasenusių žmonių ir invalidų slaugytojo savybių.

Urano ir Neptūno kvadratūra:
Tai yra kartos įtaka, kuri pastebima esant stipresnė, kuomet išlaiko kampinį ryšį su saule ar mėnuliu. Uranas skatina pokyčius ir naujovių prasiveržimus. Neptūnas siejamas su masių sąmoningumu. Kuomet šios planetos viena su kita kontaktuoja, visuomeniniai idealai bus perkratomi ir neramūs tam, kad leistų atsirasti naujoms kolektyvinėms išraiškoms.

Neptūno ir Plutono sekstilis:
Tai yra kartos įtaka, kuri yra labiausiai pastebima, kuomet turi kampus su Saule ar Mėnuliu. Neptūnas siejamas su masių sąmoningumu. Plutonas siejamas su politine jėga, globaliomis organizacijomis, orientuota energija ar 'pogrindinėmis' institucijomis. Kuomet šios planetos tarpusavyje kontaktuoja, dažniausiai nurodo į plačių konfliktų pajautimą ar atkreipia dėmesį į politines bei kolektyvinių idealų temas.

Rolandas Paulauskas

Valandos yra netikslios tad būstų ir Ascendanto, bei kitų aspektų, kurie gali dėl netikslaus laiko būti kitokie neliečiame ir netiriame.
 

Styvenas Kingas

Styven King

Styvenas Kingas yra Mergelė 6 >>

Gimęs 1947 rugsėjo 21 d. Per raganų derliaus šventę Maboną. Rudens lygiadienis.

Saulės ir Veneros konjunkcija:
Šis aspektas nurodo žymiai didesnį linksmumą ir asmens optimistiškumą, net jeigu diagrama gali rodyti kitaip. Matyti imlumas linksmybėms ir socialiniams renginiams. Sustiprinta fizinė išorė, taip pat tai gali suteikti narciziškų tendencijų kaip šalutinį efektą. Turite stiprų vidinį poreikį populiarumui pasiekti ir nuoširdžiai trokštate, kad žmonės jus mėgtų. Esate geri klausytojai, ir pagrinde gėritės dauguma žmonių su kuriais bendrininkaujate. Bet kokiame ženkle šis aspektas leidžia jums būti lengvu, neimančiu į galvą ir mažiau konkurencingu ar kovingu.

Saturno ir Plutono konjunkcija:
Šis aspektas nurodo neįtikėtinus atkaklumo ir disciplinos rezervus. Būkite atsargūs, kad tai neatsilieptų asmeniniams poreikiams ir nesukurtų jumyse atšiaurumo. Ši kombinacija pasiūlo didžiulę valios jėgą ir polinkį smarkiai ir giliai kapstytis link savo interesų. Kuomet jūsų protas atsiduoda pastangoms, tampate gabūs neįtikėtinam ryžtui. Tai suteikia jums talentų, reikalingų sėkmingai atlikti sunkius darbus, net gi varginančiomis aplinkybėmis.

Saulės ir Jupiterio sekstilis:
Šis aspektas nurodo, kad esate filosofiški, smalsūs ir užjaučiantys. Gerai suvokiate savo galimybes ir pasitikite savo žiniomis, bei tai, ką galite su jomis padaryti. Žmonės tiki tuo, ką sakote ir dėl to, kaip išsireiškiate, kadangi turite gerai parengtų faktų. Rutina jums yra sunkiai pakeliama, kadangi esate idėjos žmogus, reikalaujantis išsireiškimo laisvės. Esate savimi patenkinti, nebent kiti diagramos aspektai rodytų priešingai. Kartais esate linkę sau nuolaidžiauti.

Saulės ir Mėnulio kvadratūra:
Aspektas nurodo į konfliktus kokioje nors gyvenimo srityje. Blokuojamas asmeninis išsireiškimas dėl emocinio nuolatinio susierzinimo ar įpročių šablono, kuris galbūt yra paveldytas ar sąlygotas praeitis įvykių. Šeima ir namų reikalai sulaiko jus nuo ėjimo tuo keliu, kuriuo norėtumėte. Ankstyvoje šeimos aplinkoje sąlygos galėjo sukelti sunkumų suprantant ir einant išvien su priešinga lytimi. Tokiuose santykiuose galite būti pernelyg mėgstantys ginčytis ir laikytis ginamosios pozicijos. Kartais turite nusipurtyti nuolaužas nuo pačių. Šis aspektas nurodo ego ir emocijų.patiriamą konfliktą. Matyti egzistuojanti įtampa tarp jūsų vidinio ir išorinio aš.

Saulės ir Marso sekstilis:
Šis derinys paverčia jus energinga asmenybe. Turite daugybę kūrybinių idėjų ir pastovų troškimą išreikšti jas. Efektyviai naudojatės intelektualiniais gabumais ir retai atmetate projektus pirma jų gerai neapgalvodami. Esate įtaigi asmenybė, tačiau noriai priimate kitų žmonių idėjas. Bendravimas yra vienas iš jūsų geriausių vertybių. Taip pat išreikšdami save galite tapti landūs. Jūs bendraujate tokiu rafinuotu būdu, kuriuo nei baugintumėte nei įžeistumėte. Jūsų efektyvus bendravimo metodas paverčia jus puikiais kuratoriais ir patarėjais, ypač su jaunesniais žmonėmis. Laikotės greta reikalų, ne todėl kad patinka skaitymas, tačiau kad jums reikia išlikti informuotiems.

Saulės ir Urano kvadratūra:
Toks derinys suformuotas tarp Saulės ir Urano nurodo, kad esate impulsyvūs ir nenuspėjami. Einate savo keliu daug negalvodami ką kiti žmonės pagalvos. Esate originalūs, tačiau kartais ne praktiški. Mėgstate daryti tai ką norite ir kada norite. Polinkis į nervingumą ir atsitiktinumus, galite kartais manyti, kad paskui jus seka tamsus debesis. Jūsų pasikartojantis nenoras laikytis taisyklių gali kliudyti progresui. Subrendus, jūsų požiūris gali išlikti ekscentriškas ir liberalus, tačiau jis tampa plačiai paremtas ir humanitarinis.

Mėnulio ir Merkurijaus sekstilis:
Ši pozicija nurodo mąslumą ir jautrų charakterį. Jūsų gebėjimas priimti ir įsisavinti informaciją yra tiesiog pritrenkiantis. Jūsų emocijos gerai dera su intelektu, ir jums svarbu būti aplinkiniams naudingu, dalinantis savo turima informacija. Gebate perteikti savo mintis paprastai ir glaustai. Intelektualiai smalsus ir gerai apsiskaitęs, esate geras pokalbininkas. Turėdami pozityvią ir laimingą charakteristiką, esate tokie jautrūs, kad net galite jausti, kuomet aplinkiniai tampa nenuoširdūs arba nedori. Šis aspektas patobulina jūsų galimybes versle, kadangi dėmesingai žvelgiate į detales, ir esate linkę nešvaistyti laiko veltui.

Mėnulio ir Saturno trigonas:
Šis trigonas nurodo, kad ankstyvasis auklėjimas ir patirtis gyvenime jums suteikė apdairumo ir sveiko proto požiūrio. Labai stipriai jūsų natūroje reiškiasi sąžiningumas. Atsakomybės jausmas, ir įsipareigojimų nešimasis, tai yra būdingiausi šio išsidėstymo bruožai. Jūs galite išvystyti labai gerą pojūtį verslui. Turite tvirtą supratimą, kad asmeninės pastangos ir kantrybė yra svarbiausi ilgalaikių pasiekimų ingridientai. Didelio rato draugų galite ir nesukurti, nebent kiti aspektai horoskope nurodo socialinį nusistatymą. Vis gi tie draugai, kurie į jūsų gyvenimą ateina, tampa patvarūs ir ilgalaikiai. Asmeninis orumas ir pareigos jausmas stipriai reiškiasi tiek jūsų pasaulėžiūroje, tiek veiksmuose.

Mėnulio ir Plutono trigonas:
Šis palankus aspektas tarp Mėnulio ir Plutono sustiprina jūsų valią susitvarkant gyvenime su emocinėmis problemomis. Šis aspektas numato jums talentus, kad pagerintumėte namų ir verslo reikalus, ir atsikratytumėte gyvenimo kliūčių. Jūs gebate atsisakyti senų emocinių įpročių. Žinote savo pajėgumus ir ribas. Jeigu nenorite tai niekaip negalite būti priversti daryti tai ko nenorite, arba atidėti ketinamus pasiekti tikslus. Jus labai gerbia dėl to koksai esate ir dėl jūsų gebėjimų pasitikinčiai ir užtikrintai išlaikyti svarbias temas, kuomet tai yra iš jūsų reikalaujama. Turite daugybę energijos, kuri yra tinkamai reguliuojama ir kontroliuojama.

Mėnulio ir Urano opozicija:
Šis aspektas nurodo gyvenime vykstančius emocinius konfliktus. Mėnulis pažymi emocijas ir Uranas suteikia nestabilias situacijas. Taigi, galite būti pašaukti tvarkytis su nenuspėjamomis emocijomis, kurios gali pasireikšti kaip įtampa. Iš jūsų pusės gali prireikti sąmoningų pastangų tam, kad namų reikaluose palaikytumėte atsakingą vaidmenį. Išlieka tikimybė, kad jūs patrauksite tokio partnerio dėmesį, kuris turės tvirtus, stiprius bruožus. Šis individas greičiausiai dominuos ar užvaldys jus. Vyrai turintys šį aspektą sunkumų sulaukia kur kas daugiau, kadangi jis sukuria problemas su moterimis, taip pat ir mama. Bet kurios lytis šio aspekto žmogus pastoviai reikalaus sprendimo teisės už kitus, taip sukurdamas  tarp protinių  ir emocinių gabumų gerą streso dozę.

Merkurijaus ir Saturno sekstilis:
Šis aspektas nurodo į gerai išvystytą intelektą. Veikdami esate sumanūs ir atsargūs. Reikaluose stengiatės išlikti nepaprastai gerai informuoti. Kuomet esate tikri dėl faktų, galite konstatuoti savo atvejus su jėga ir autoritetu. Jūsų protas yra labai disciplinuotas ir per visą gyvenimą gebantis kaupti ir auginti išmintį.

Merkurijaus ir Plutono sekstilis:
Toks derinys nurodo aštrų mentalinį, protinį skvarbumą bei analitinį intelektą. Jūs galite suprasti neapčiuopiamas ir miglotas temas. Jūsų supratimas yra toks gilus, kad net iš savo patirties gaunate daugiau reikšmių nei kad suvokia kiti. Tai yra nuostabi padėtis bet kam, kurie sieja save su mokslu ar tiriamaisiais pomėgiais.

Marso ir Jupiterio trigonas:
Šis aspektas nurodo kad jūsų fiziologiniai resursai yra pritaikomi geru, subalansuotu būdu. Turite tiek fizinės tiek intelektualinės stiprybės gerai atlikti daugybę projektų įdedant tik truputį pastangų. Esate įgudę imtis teisingų dalykų tinkamu metu. Net gi su visu šiuo talentu išlaikote nerūpestingą nusistatymą. Konkurencingi tokie kokie galėtumėte būti tikrai nesate. Gyvenime vis gi esate optimistai, ir visuomet vykdote tai ką suplanuojate.

Jupiterio ir Saturno kvadratūra:
Šis derinys pažymi savigarbos problemas. Abejojate savais gabumais ir kuomet lyginate save su kitais nusiviliate.  Prie šitokio savimi pasitikėjimo trūkumo, jaunystėje galėjo prisidėti tėvai.

Neptūno ir Plutono sekstilis:
Tai yra kartos įtaka, kuri yra labiausiai pastebima, kuomet turi kampus su Saule ar Mėnuliu. Neptūnas siejamas su masių sąmoningumu. Plutonas siejamas su politine jėga, globaliomis organizacijomis, orientuota energija ar 'pogrindinėmis' institucijomis. Kuomet šios planetos tarpusavyje kontaktuoja, dažniausiai nurodo į plačius konfliktus ar atkreipia dėmesį į politines bei kolektyvinių idealų temas.

Styvenas KingasMatyti net gi du aitvarai diagramoje. Didysis trikampis, Mistiškasis keturkampis, 5 bisekstilūs junginiai. 
 
             

Dienos TAROT korta:

34.jpg

Lankytojai

Mes turime 79 svečius ir 2 narių prisijungusių

1000 ir 1 Meditacija

353    Kūrybingas šokėjas Įsivaizduok šokėją, kuris po ilgo mokymosi, meldimosi įgijo tokį suvokimo laipsnį, kad jo kūnas yra švytinti dvasios išraiška; kurio kūnas šoka pagal muziką girdimą viduje ir suvokia sudėtingesnį pasaulį. Tai iš tikrųjų kūrybingas šokėjas, kalbantis judesiais, sklindančiais iš vidaus ir dar iš kažkur...

Fenomenai

1947 m. kovo 28 d. amerikiečių laikraščiai „New York Times" ir „Los Angeles Herald Express" nustebino skai­tytojus užrašais: „JAV lakūnas pranešė apie milžiniškas kinų piramides nuošaliuose kalnuose netoli Ksiano." Pul­kininkas Morisas Syanas, dirbęs skrydžių bendrovėje TWA, Shaanksi provincijos kalnuose, matė neįtikėtino dydžio piramides, jo manymu iki 300 m aukščio, dvigu­bai aukštesnes nei Egipto Cheopso piramidė. M. Syanas nebuvo vienintelis.

Skaityti daugiau...